§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz Dostawców opału z Serwisu porownajwegiel.pl oraz warunki świadczenia przez Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka na rzecz Użytkowników i Dostawców opału Usług w Serwisie porownajwegiel.pl
 2. Właścicielem serwisu porównajwegiel.pl jest Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka z siedzibą w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul.Dworska 2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z którą Użytkownik oraz Dostawca opału może kontaktować się pod adresem kontakt@porownajwegiel.pl
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://porownajwegiel.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Każdy Użytkownik i Dostawca opału powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz oferowanych Usług.
 5. Każdy Użytkownik i Dostawca opału zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.
 7. Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
§ 2. Definicje
 1. porownajwegiel.pl – prowadzona przez Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka. w domenie porownajwegiel.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka
 2. Operator – firma działającą pod nazwą Inf- Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dworskiej 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443431541.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca opału za jego pomocą.
 4. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://porownajwegiel.pl podłączona do sieci Internet, stworzona Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
 5. Usługi – usługi świadczone przez porownajwegiel.pl drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 6. Oferta – indywidualna oferta określonego dostawcy opału, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez dostawcę opału w Serwisie lub w trakcie rozmowy z Konsultantem Call Center.
 7. Dostawca opału – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług sprzedaży opału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, który poprzez akceptację regulaminu i zlecenie operatorowi świadczenia Usług uzyskał dostęp do Usług.
 8. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez porownajwegiel.pl
 9. Konsultant Call Center – pracownik porownajwegiel.pl obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.
 10. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika bądź Dostawcę Opału na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik i Dostawca opału dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.
 11. Login – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Dostawcy opału w Serwisie.
 12. Hasło – należy przez to rozumieć ciąg o długości co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny przypisany do dostawcy opału. Hasło konieczne jest do zalogowania się w Serwis przez Dostawcę opału.
 13. Konto – należy przez to rozumieć część serwisu zawierającą zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnym ustawieniami i informacjami Dostawcy Opału , dzięki którym Dostawca opału może korzystać z Serwisu.
 14. Plan darmowy – należy przez to rozumieć okres i dostęp do funkcjnalności działania Konta za który Dostawca opału nie uiszcza opłaty.
 15. Plan abonamentowy – należy przez to rozumieć okres i dostęp do funkcjonalności działania Konta dostawcy opału, za który uiszcza się opłatę abonamentową.
 16. Opłata dodatkowa – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wnoszone przez dostawcę opału i dodatkowe.
 17. Cennik – oferta przedstawiającą możliwości Planów abonamentowych bądź opłat dodatkowych znajdującą się pod adresem, nie będącą jednocześnie zobowiązującą ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dostępna tylko dla zarejestrowanych Dostawców opału.
 18. Tabela opłat – integralna część Regulaminu zawierającą informacje o opłatach Planów abonamentowych, Opłatach dodatkowych oraz terminie ich realizacji.
 19. Porównywarka – zestaw ofert i katalog firm umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z ofertę dostawcy opału.
 20. Rejestracja – należy przez to rozumieć jednorazowe wypełnienie przez Dostawcę opału formularza rejestracyjnego umieszonego w Serwisie. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem konta Dostawcy opału oraz rozpoczęcie planu darmowego
 21. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez porownajwegiel.pl z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Użytkownik oraz Dostawca opału korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez porownajwegiel.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Użytkownik oraz Dostawca opału może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
 3. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez porowanjwegiel.pl jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępny pod adresem https://porownajwegiel.pl/regulamin/
 4. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez porowanjwegiel.pl jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępny pod adresem https://porownajwegiel.pl/regulamin/
§ 4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. porowanjwegiel.pl na podstawie niniejszego regulaminu, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikowi, dostęp do propozycji ofertowych produktów i usług, w tym szczególnie ofert Dostawców opału.
 2. Użytkownik chcąc dokonać porównania ofert Dostawców opału jest zobowiązany wprowadzić do porównywarki niezbędne i prawdziwe informacje.
 3. Użytkownik ma prawo do przerwania lub powrócenia do uzupełnienia formularza w dowolnym momencie.
 4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, są za jego zgodą przekazywane są przez porownajwegiel.pl do wybranego Dostawcy opału.
 5. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Regulaminem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną porownajwegiel.pl dostępnego pod adresem https://porownajwegiel.pl/regulamin oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach umowy danego dostawcy opału , mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.
§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika oraz Dostawcy opału na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, na warunkach zawartych w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu oraz Dostawców opału porowanajwegiel.pl jest Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka, ul. Dworska 2, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443431541.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach marketingowych bezpośredniego własnych produktów bądź świadczonych Usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
  2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Na podstawie odrębnego zapytania, Użytkownik może udzielić porownajwegiel.pl zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w tym zapytaniu lub na przekazanie danych osobowych podmiotom w nim określonym.
 5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahentów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP.
 6. Dostawca opału ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 7. W przypadku usunięcia danych Dostawcy opału na jego żądanie, traci on możliwość korzystania z Serwisu oraz świadczonych Usług przez Operatora. Usunięte nieodwracalnie zostaje jego Konto w Serwisie.
 8. Jeśli Dostawca opału umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane innych osób robi to na własną odpowiedzialność. Ma takie prawo pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Dostawcę opału w zakresie Konta Kontrahenta.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże może okazać się konieczne do korzystania z Serwisu bądź świadczonych przez Operatora Usług.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Dostawcy opału bądź Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się z żądaniem udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez porownajwegiel.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak np. region, z którego łączy się Użytkownik.
 12. Operator jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożenia i kategorii danych objętych ochroną.
 13. Operator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Dostawcą opału i Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierające wirusy i inne pliki o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres email pomoc@porownajwegiel.pl
§ 6. Techniczne aspekty korzystania z usług serwisu porowanjwegiel.pl
 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz Dostawca opału są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.
§ 7. Cennik
 1. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora w planie darmowym jest bezpłatne
 3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora w planie abonamentowym jest odpłatne zgodnie z Tabelą opłat będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Operat informuje, że dostęp do Usług dla Dostawcy opału możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie. Rejestracja wiąże się z umieszczeniem przez Dostawcy opału jego danych osobowych w Serwisie oraz spełnieniu innych warunków opisanych w tym regulaminie w tym dokonaniu płatności, z wyjątkiem planu abonamentowego
 5. Rejestracja Dostawcy opału w ramach Serwisu jest równoznaczna z założeniem Konta w Serwisie. Następuje w drodze poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na jednej z podstron Serwisu, a także aktywacji Konta poprzez Kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie Dostawcy opału wysłany na podany podczas Rejestracji adres email.
 6. Aby wypełnić formularz rejestracyjny Dostawca opału musi przynajmniej podać : adres email, hasło, nazwę firmy, adres firmy oraz numer NIP. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
 7. Poprawne przejście rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Dostawcę opału
 8. Dostawca opału aktywując Konto aktywuje go na plan bezpłatny.
 9. Jeżeli dostawca opału chce zacząć korzystać z planu abonamentowego musi dokonać opłaty za wybrany przez siebie Plan abonamentowy.
 10. Zaksięgowanie środków na koncie Operatora jest równoznaczne z wyłączeniem planu bezpłatnego.
 11. W przypadku, gdy Dostawca opału nie opłaci Planu abonamentowego lub nie ureguluje Opłat w terminie, najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniego Planu abonamentowego w przypadku płatności Planu abonamentowego lub do terminu wskazanego w dokumencie księgowym w przypadku Opłat dodatkowych na Koncie Dostawcy Opału zostaje włączony plan bezpłatny do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania opłat.
 12. Dostawca opału wyraża zgodę na przesyłanie i wystawianie faktur drogą elektroniczną.
 13. Za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 14. W czasie trwania Umowy, Dostawca opału może zmienić Plan abonamentowy. Wybór Planu abonamentowego o niższej cenie nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych Opłat. Zmiana abonamentu następuje z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora. Jeżeli zmiana abonamentu ma nastąpić z chwilą zaksięgowania środków na Koncie Operatora, a Dostawca opału ma ważny inny Plan abonamentowy , zmiana ta nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych Opłat, nie wydłuża też okresu Planu abonamentowego.
 15. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Planu abonamentowego. W przypadku, gdy Dostawca opału złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Planu abonamentowego , może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Planu abonamentowego.
 16. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z wyjątkiem pkt. V ust. 6.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku Planów abonamentowych i Opłat dodatkowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w Tabeli opłat i będą obowiązywać Dostawcę opału dopiero od następnego Planu abonamentowego.
§ 8. Płatności
 1. Ceny usług prezentowanych w serwisiewyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Na każdą sprzedaną usługę wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Klient dokonujący zakupu usług oferowanych przez serwis ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
  1. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym operatora zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A.– krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
  3. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
§ 9. Prawa i obowiązki dostawcy opału
 1. Dostawca opału ma prawo do bezpłatnej Pomocy technicznej realizowanej za pomocą poczty email, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Dostawca opału może w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem usunięcia jego Konta w Serwisie. W takim przypadku usunięcie konta jest nieodwracalna, a wszelkie umieszczone dane przez Dostawcę opału będą również usunięte.
 3. Dostawca opału zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
  2. Podania prawdziwych, kompletnych danych podczas Rejestracji
  3. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych oraz oferty w przypadku ich zmiany.
  4. Korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Dostawców opału, a także Użytkowników
  5. Niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Dostawcy opału.
  6. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
  7. Korzystania z serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Korzystania z treści umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytkowania wewnętrznego i osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie bez zgody Operatora jest zabronione.
  9. Niezwłocznego informowania Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu lub Usług, jak również jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 4. Dostawca opału, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 5. Wraz z akceptacją Regulaminu Dostawca opału wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora wysyłane były na adres email, odpowiadający Loginowi podany przez Dostawcę opału podczas Rejestracji.
 6. Dostawca opału wraz z akceptacją Regulaminu zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych przez operatora Usług niezgodnie z prawem, Regulaminu lub zwyczajem działania lub zaniechaniem Dostawcy opału, zarówno w zakresie strat jaki i utraconych korzyści. Dostawca opału zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
§ 10. Prawa i obowiązki użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej Pomocy technicznej realizowanej za pomocą poczty email lub poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
  2. Podania prawdziwych, kompletnych danych we wszystkich etapach korzystania z serwisu.
  3. Korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, a także Dostawców węgla.
  4. Niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkowników.
  5. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
  6. Korzystania z serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Korzystania z treści umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytkowania wewnętrznego i osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie bez zgody Operatora jest zabronione.
  8. Niezwłocznego informowania Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu lub Usług, jak również jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 3. Wraz z akceptacją Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora wysyłane były na adres email umieszczony w serwisie np. podczas wysyłania zapytania ofertowego do Dostawcy opału.
 4. Użytkownik wraz z akceptacją Regulaminu zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych przez operatora Usług niezgodnie z prawem, Regulaminu lub zwyczajem działania lub zaniechaniem Użytkownika, zarówno w zakresie strat jaki i utraconych korzyści. Użytwkonik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
§ 11. Prawa i obowiązki operatora
 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby przesyłane informacje za pomocą sieci Internet w ramach korzystania z Usług były bezpieczne, poufne i zachowały całość.
 2. Operator ma prawo powierzyć obsługę Serwisu innemu podmiotowi. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża na to zgodę.
 3. Operator zastrzega sobie prawo udzielić możliwości korzystania z wybranych oferowanych Usług tylko wybranym Użytkownikom Serwisu. Warunki określające możliwości skorzystania z Usług będą każdorazowo publikowane na stronach Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek działań prowadzonych przez Dostawcę opału lub Użytkownika. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm. ).
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Dostawcy opału lub Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 6. Operator może pozbawić Dostawcę opału dostępu do konta w przypadkach:
  1. Naruszenia przez Dostawcę opału regulaminu.
  2. Gdy Operator ma uzasadnione wątpliwości, że Dostawca opału w trakcie Rejestracji w Serwisie podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, niekompletne, nieaktualne.
  3. Używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający prawa i dobra osobiste osób trzecich bądź dobre obyczaje.
  4. Dopuści się innych zachowań uznanych przez operatora za naganne.
  5. Innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacji w Serwisie, jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby wskazane pracy były wykonywane w najkrótszym możliwym czasie.
 8. Operator ma prawo do czasowej przerwy w działań Serwisu i świadczonych Usług z przyczyn technicznych.
 9. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 24 godziny, Dostawca opału ma prawo do przedłużenia okresu ważności konta o ilość dni jakie trwała przerwa.
 10. Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wykonane z jego umyślnej winy, a odpowiedzialność Operatora ograniczona jest maksymalnie do wysokości trzykrotnego miesięcznego Abonamentu.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy bądź uniemożliwienie korzystania Użytkownika bądź Kontrahenta z Serwisu i oferowanych Usług wynikające z problemów technicznych ze strony Użytkownika bądź Dostawcy opału.
§ 12. Zasady odpowiedzialności
 1. porownajwegiel.pl nie odpowiada za podanie przez Użytkownika oraz Dostawcę opału, w serwisie porownajwegiel.pl , niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia wyszukiwarki ofert przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 2. porownajwegiel.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 3. porownajwegiel.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, prawdziwość oraz aktualność informacji dotyczących poszczególnych ofert zawartych w Serwisie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika oraz dostawcy opału treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez porownajwegiel.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika,porownajwegiel.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Porownajwegiel.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika oraz dostawcy opału za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych porownajwegiel.pl zawiadomi Użytkownika bądź dostawcę opału o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, porownajwegiel.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika bądź dostawcy opału, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 13. Prawa własności intelektualnej
 1. Użytkownik serwisu oraz Dostawca opału jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik oraz Dostawca opału jest zobowiązany do korzystania z wszelkich dostępnych w serwisie treści tylko i wyłącznie do własnego, osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody porownajwegiel.pl lub innego podmiotu uprawnionego.
§ 14. Prawa na dobrach niematerialnych
 1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Dostawca opału może korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Dostawcę opału zamówieniem. Dostawca opału nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Dostawca opału nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
§ 15. Postępowania reklamacyjne
 1. Użytkownik oraz Dostawca opału ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać mailowo pod adres: kontakt@porownajwegiel.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika bądź Dostawcy opału (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. porownajwegiel.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, porownajwegiel.pl powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
§ 16. Postępowania końcowe
 1. Spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłe w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. porownajwegiel.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
 3. W relacjach z Użytkownikiem oraz dostawcami opału jest używany język polski
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieskuteczne bądź nieważne w sposób przewidziany prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy.
 5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotyp Operator, rozwiązania nawigacyjne, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 6. Data opublikowania regulaminu 29.06.2017
Załącznik nr. 1 – Tabela opłat
Nazwa Okres Cena/miesiąc
Darmowy --- Darmowy
Premium 1 miesiąc 49.00 zł
6 miesięcy 44.10 zł
12 miesięcy 39.20 zł
Premium Plus 1 miesiąc 99.00 zł
6 miesięcy 89.10 zł
12 miesięcy 79.20 zł
Darmowy
---
Premium
Okres: 1 miesiąc Cena/miesiąc: 49.00 zł
Okres: 6 miesięcy Cena/miesiąc: 44.10 zł
Okres: 12 miesięcy Cena/miesiąc: 39.20 zł
Premium Plus
Okres: 1 miesiąc Cena/miesiąc: 99.00 zł
Okres: 6 miesięcy Cena/miesiąc: 89.10 zł
Okres: 12 miesięcy Cena/miesiąc: 79.20 zł
Podane ceny są cenami brutto

x
Rejestracja firmy i jej obecność na porownajwegiel.pl jest BEZPŁATNA
Jeśli będziesz chciał, po rejestracji możesz promować swoją firmę (możesz wyróżnić ogłoszenie w porównywarce), jednakże sam decydujesz jakie koszty ponosisz,
zawsze pobieramy opłaty z góry, nigdy nie zostaniesz obciążony ukrytymi kosztami!