Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika oraz Dostawcy opału na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, na warunkach zawartych w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu oraz Dostawców opału porowanajwegiel.pl jest Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka, ul. Dworska 2, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443431541.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach marketingowych bezpośredniego własnych produktów bądź świadczonych Usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
  2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Na podstawie odrębnego zapytania, Użytkownik może udzielić porownajwegiel.pl zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w tym zapytaniu lub na przekazanie danych osobowych podmiotom w nim określonym.
 5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahentów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP.
 6. Dostawca opału ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 7. W przypadku usunięcia danych Dostawcy opału na jego żądanie, traci on możliwość korzystania z Serwisu oraz świadczonych Usług przez Operatora. Usunięte nieodwracalnie zostaje jego Konto w Serwisie.
 8. Jeśli Dostawca opału umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane innych osób robi to na własną odpowiedzialność. Ma takie prawo pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Dostawcę opału w zakresie Konta Kontrahenta.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże może okazać się konieczne do korzystania z Serwisu bądź świadczonych przez Operatora Usług.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Dostawcy opału bądź Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się z żądaniem udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez porownajwegiel.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak np. region, z którego łączy się Użytkownik.
 12. Operator jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożenia i kategorii danych objętych ochroną.
 13. Operator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Dostawcą opału i Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierające wirusy i inne pliki o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres email pomoc@porownajwegiel.pl